Cercetare & Dezvoltare

Proiecte în cadrul Programul Operațional Competitivitate (POC-G) la care INAS participă în calitate de partener:

  • SICSC-GC - Soluții inteligente de creșterea securității și competitivității prin monitorizare, diagnoză, reducerea efectelor energetice nedorite și creșterea eficienței energetice la generare și la consumatori industriali;

PROGRAMUL OPERAȚIONAL COMPETITIVITATE 2014-2020 (POC)

Axa prioritară 1 - CERCETARE, DEZVOLTARE TEHNOLOGICĂ ȘI INOVARE | (CDI) ÎN SPRIJINUL COMPETITIVITĂȚII ECONOMICE ȘI DEZVOLTĂRII AFACERILOR

Competiția POC-A1-A1.2.3-G-2015

Tip proiect: Parteneriate pentru transfer de cunoștințe - KTP

Domeniul major de intervenție: 3 - ENERGIE, MEDIU ȘI SCHIMBĂRI CLIMATICE

Titlul proiectului: „Soluții inteligente de creșterea securității și competitivității prin monitorizare, diagnoză, reducerea efectelor energetice nedorite și creșterea eficienței energetice la generare și la consumatori industriali”– SICSC-GC  (ID P_40_387, Cod SMIS 106020), Nr. contract de finanțare: 84/08.09.2016

Contract subsidiar nr. 6/09.07.2021 cu titlul “Cercetarea unor soluții de compensare a puterilor reactive și deformante la consumatori industriali”, încheiat între organizația de cercetare – Universitatea din Craiova și întreprinderea – INAS S.A.

OBIECTIVE GENERALE

Creșterea competitivității economice atât a unor întreprinderi mari cât și a unor întreprinderi mici prin dezvoltarea de legături și sinergii între întreprinderile respective și centrele de cercetare și dezvoltare din învățământul superior.

Promovarea investițiilor pentru elaborarea de soluții inteligente pentru creșterea securității și competitivității grupurilor energetice de putere, simultan cu realizarea de instalații-pilot care să ajute la verificări mai rapide ale soluțiilor inteligente propuse.

Creșterea transferului de cunoștințe, tehnologie și personal cu competențe CDI și creșterea competitivității economice a unui producător de energie electrică și cel puțin a unui IMM cu aria de preocupări în domeniul energetic – prin accesul direct la rezultatele din activitatea de cercetare-dezvoltare și prin transferul tehnologic și de cunoștințe de la unități de cercetare.

OBIECTIVE SPECIFICE ȘI OPERAȚIONALE

Prin activități de cercetare industrială cât și de dezvoltare experimentală, se au în vedere studierea, cercetarea, proiectarea, realizarea și testarea unor echipamente complexe de achiziție și monitorizare în diverse configurații pentru grupuri energetice de putere de la S.C. Complexul Energetic Oltenia S.A. – Sucursala Electrocentrale Rovinari.

Se va studia, elabora și proiecta o nouă soluție pentru sisteme complexe utilizate la îmbunătățirea siguranței și competitivității energetice la grupurile cu excitație statică din sistemele energetice, bazate pe înregistrări și pe prelucrări preliminare ale datelor obținute de la un grup energetic cu excitație statică.

Prin activități de dezvoltare experimentală se urmărește realizarea unui model funcțional și experimentarea în condiții reale de exploatare a unui sistem complex integrabil în sistemul de excitație al unui grup energetic de la S.C. Complexul Energetic Oltenia S.A. – Sucursala Electrocentrale Turceni.

Se va realiza o instalație pilot pentru dezvoltare-optimizare hardware și dezvoltare – implementare – optimizare algoritmi software, dedicată echipamentelor complexe de monitorizare a parametrilor funcționali aferenți instalațiilor componente ale sistemului electroenergetic.

Se vor achiziționa echipamente și instrumente pentru cercetare industrială și dezvoltare experimentală.

NECESITATEA IMPLEMENTĂRII PROIECTULUI

La nivel european, investițiile în sectorul de cercetaredezvoltare și în inovare sunt semnificative în ultima perioadă, având ca scop dezvoltarea sectorului energetic în paralel cu siguranța în exploatare și cu livrarea unei energii curate.

Proiectul este în conformitate cu politicile de promovare de programe concrete pentru utilizarea eficientă a energiei în condiții de securitate și competitivitate crescute, atât la nivel național cât și la nivel european.

Tematica proiectului se corelează cu specificul competiției POC-A1-A1.2.3.-G-2015, urmărind dobândirea de cunoștințe, respectiv obținerea unor rezultate științifice și

tehnologice de vârf în scopul transferării ulterioare în practica economică.

Scopul proiectului este să ofere noi direcții de acțiune pentru creșterea securității și competitivității în domeniul energie. Acesta este în strânsă legătură cu cerințele

tehnice ale UCTE (Uniunea pentru Coordonarea Transmisiei Electricității) de la nivel european.

Contribuțiile de la nivel teoretic (prin redefinirea unor parametri de calitate ai puterii/energiei cu referire la sursele de mare putere) din simulările numerice, din cadrul activităților de cercetare industrială și dezvoltare experimentală, precum și din datele obținute în urmaimplementării unor echipamente complexe, vor permite promovarea unor idei noi în domeniul de specializare inteligentă căruia i se adresează proiectul.

Link: - Proiect SICSC-GC

  • TRAC IEE - Sistem de tracțiune inteligent, eficient energetic pentru noi generații de mașini feroviare ușoare în parteneriat cu Universitatea din Craiova;

PROGRAMUL OPERAŢIONAL COMPETITIVITATE 2014-2020 (POC)

Axa prioritară 1 - CERCETARE, DEZVOLTARE TEHNOLOGICĂ ŞI INOVARE | (CDI) ÎN SPRIJINUL COMPETITIVITĂŢII ECONOMICE ŞI DEZVOLTĂRII AFACERILOR

Competiția POC-A1-A1.2.3-G-2015.

Tip proiect: Parteneriate pentru transfer de cunoștințe - KTP

Domeniul major de intervenție: 3 - ENERGIE, MEDIU ŞI SCHIMBĂRI CLIMATICE

Titlul proiectului: „Sistem de tracțiune inteligent, eficient energetic pentru noi generații de mașini feroviare ușoare” – TRAC-IEE (ID P_40_401, Cod SMIS 106021), Nr. contract de finanțare: 59/05.09.2016

Contract subsidiar nr. 2/21.12.2017 cu titlul “Studii și cercetări privind modelarea și simularea numerică a componentelor unui sistem de tracțiune feroviară”, încheiat între organizația de cercetare – Universitatea din Craiova și întreprinderea – INAS S.A (Partener 2).

OBIECTIVE GENERALE

Proiectul propune dezvoltarea unui sistem electric de tracțiune feroviară ușoară care va ține cont de tendințele tehnice identificate, va fi în acord cu standardele feroviare aplicabile și cu adaptările specifice necesare și va intra în componența oricăror mașini feroviare ușoare așa cum sunt trenurile electrice multi-unit (EMU) și locomotivele electrice ușoare (cu puteri maxime de 500kW) – destinate transportului feroviar public de persoane și marfă.

Prin derularea proiectului în jurul unor laboratoare de cercetare performante, cu infrastructură de înalt nivel, se urmărește creșterea transferului de cunoștințe, tehnologie și personal, precum și creșterea competitivității economice a unui constructor de locomotive și trenuri acționate electric și cel puțin a unui IMM – prin accesul direct la rezultatele obținute din activitatea de cercetare dezvoltare și prin transferul tehnologic și de cunoștințe de la unitățile de cercetare.

Prin activitățile de dezvoltare experimentală se urmărește realizarea unui model funcțional și experimentarea în condiții reale de exploatare.

OBIECTIVE SPECIFICE ȘI OPERAȚIONALE

Realizarea de activități de cercetare pentru dezvoltarea și punerea în fabricație a motorului asincron de tracțiune, a convertorului de putere, a convertorului pentru servicii auxiliare și a transformatorului de putere – componente ale sistemului de tracțiune.

Cercetări pentru analiza impactului electromagnetic al mijloacelor de tracțiune feroviară asupra mediului şi al rețelei de alimentare.

Cercetări pentru elaborarea unui management energetic eficient în tracțiunea feroviară.

Achiziția de echipamente și instrumente pentru cercetare industrială și dezvoltare experimentală.

NECESITATEA IMPLEMENTĂRII PROIECTULUI

În România, necesitatea fabricației trenurilor electrice multiunit este exprimată explicit în strategiile și documentele naționale programatice.

Pe plan mondial, tendința este de utilizare a locomotivelor electrice pentru trenurile de marfă şi a trenurilor electrice de tip Electric Multiple Unit (EMU) pentru transportul de călători, fiecare dintre acestea prezentând importante avantaje economice.

Necesitatea fabricației sistemului de tracțiune pentru trenurile EMU și pentru locomotivele ușoare este în principal determinată de:

- necesitatea ca produsul final să aibă un preț mai mic decât al produselor concurente;
- utilizarea cu eficiență a experienței câștigate prin dezvoltarea și punerea în fabricație a unor produse similare;
- utilizarea forței de muncă existente;
- utilizarea eficientă, la o încărcare optimă a utilajelor, echipamentelor și instrumentelor deținute;
- creșterea competitivității Departamentelor de Cercetare Dezvoltare din cadrul unei întreprinderi constructoare de locomotive și trenuri acționate electric și cel puțin a unui IMM;
- stimularea activităților de cercetare-dezvoltare;
- creșterea competitivității firmelor;
- lărgirea portofoliului de produse cu potențial de desfacere;
- creșterea tehnicității producției;
- creșterea productivității.
 

Link: - Proiect TRAC IEE

INCESA

Rezultate

  • MULTISCALE - Cercetări asupra dezvoltării de materiale avansate și optimizare multiscalară prin integrarea materialelor nano-structurate în sisteme energetice avansate în parteneriat cu Universitatea Ovidius din Constanța.

PROGRAMUL OPERAȚIONAL COMPETITIVITATE (POC) 2014-2020

Axa prioritară 1 – CERCETARE, DEZVOLTARE TEHNOLOGICĂ ŞI INOVARE | (CDI) ÎN SPRIJINUL COMPETITIVITĂŢII ECONOMICE ŞI DEZVOLTĂRII AFACERILOR

Tip proiect: – Parteneriate pentru transfer de cunoștințe

CONTRACT nr. 8/01.09.2016 Cod My SMIS 105531 ID P_40_279,

Titlul proiectului: „Cercetări asupra dezvoltării de materiale avansate și optimizare multiscalară prin integrarea materialelor nano-structurate în sisteme energetice avansate” acronim MultiScale,

Contractul subsidiar 3211/26.02.2018 încheiat între Universitatea Ovidius din Constanța și INAS SA.

Obiectivul principal este facilitarea accesului unui grup de întreprinderi interesate în dezvoltarea de produse și servicii cu valoare adăugată ridicată prin transferul de cunoștințe din activitatea de cercetare, la expertiza avansată din cadrul UOC-INSAE în domeniul dezvoltării de materiale nano-structurate și al integrării acestora în sisteme energetice complexe și accesul la facilitățile existente pe platforma de cercetare HyRES din cadrul institutului.

Scopul proiectului este de a dezvolta un program amplu de activități de cercetare științifică, dezvoltare tehnologică și inovare care să conducă la soluții robuste de materiale avansate pentru sisteme energetice obținute prin integrarea de nanostructuri și metode inginerești de modelare, analiză și optimizare multiscalară și multifizică.

Link: - Proiect MULTISCALE

Rezultate

Comisia Europeană                        Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării